NAŠE REFERENCE - Dobave i montaže pumpi i distibutivnih cjevovoda

ISTARSKI VODOVOD

-

dobava i montaža vertikalnih pumpnih agregata Nijhuis i Caprari

-

Nijhuis crpke

Q=300 l/s

H=200m

(3 kom)

-

Motori Siemens

P=700 KW

(3 kom)

-

Caprari crpke

Q=160 l/s

H=200m

(4 kom)

-

Motori Siemens

P=450 KW

(2 kom)

-

Motori ABB

P=450 KW

(2 kom)

DUHAN PRODUKT PITOMAČA

-

-

dobava i montaža vertikalne dubinske bunarske pumpe pogonjene diesel motorom za navodnjavanje plantaže duhana

Q = 80 - 120 l/s

H = 70 - 110 m

3,5 km ukopanog distributivnog cjevovoda od PEHD cijevi

ŠUMARSKI INSTITUT

-

Dobava i montaža monoblok pumpe

Q = 8 - 24 l/s

H = 80 - 29 m

P = 15 kW

-

800 m ukopanog distributivnog cjevovoda od PVC cijevi

HRVATSKE VODE

-

Dobava i montaža mobilnih propelernih pumpi za obranu od poplava

Q = 500 l/s

H = 14 m

KP TEKIJA - Požega

-

Dobava i montaža 35 dubinskih pumpi za kompletno vodocrpilište

Q = 2 - 30 l/s

H = 50 - 100 m

VODOVOD SLAVONSKI BROD

-

-

dobava muljnih pumpi za kanalizaciju

dobava više manjih i većih dubinskih bunarskih pumpi

Q = 5 - 35 l/s

H = 50 - 90 m

VODOVOD OSIJEK

-

dobava 4 muljne pumpe za kanalizaciju

Q = 40 - 100 l/s

H = 10 - 30 m

VODOVOD PULA

-

dobava vertikalne dubinske bunarske pumpe

Q = 50 - 100 l/s

H = 80 - 120 m

KOMUNALAC GAREŠNICA

-

dobava dubinskih bunarskih pumpi

Q = 10 - 18 l/s

H = 70 - 110 m

INA NAFTAPLIN

-

dobava bunarskih pumpi

Q = 0,5 - 3 l/s

H = 10 - 60 m

HRVATSKE ŠUME - Rasadnik Višnjevac - OSIJEK

-

Dobava i montaža vertikalne dubinske bunarske pumpe pogonjene diesel motorom za navodnjavanje rasadnika

Q = 10 - 25 l/s

H = 30 - 50 m

-

1,5 km ukopanog distributivnog cjevovoda od PVC cijevi

DUHAN SLATINA

-

Dobava i montaža vertikalne dubinske bunarske pumpe pogonjene diesel motorom za navodnjavanje

Q = 10 - 25 l/s

H = 50 - 90 m

AMBASADA R. ITALIJE

-

dobava i montaža dvije dubinske pumpe, fazonskih komada, ventila, zajedno sa agregatom za proizvodnju električne energije

Q = 40 - 60 l/s

H = 50 - 80 m

UNICEF - Sarajevo

-

dobava dvije horizontalne pumpe sa elektromotorom i elektrokomandnim ormarom za vodosnabdjevanje Breze kod Sarajeva

Q = 30 - 50 l/s

h = 50 - 90 m

VODOVOD \AKOVO

-

Isporuka i montaža dva velika agregata za proizvodnju električne energije za rezervno napajanje kompletnog vodocrpilišta

P = 125 KVA ; 65 KVA

KP TEKIJA - Požega

-

Isporuka i montaža agregata za proizvodnju električne energije za rezervno napajanje kompletnog vodocrpilišta

P = 250 KVA; 125 KVA

VARKOM - Varaždin

-

isporuka dubinske bunarske pumpe

Q = 30 - 120 l/s

H = 40 - 100 m

HIDROTERMOCENTAR - Zenica

-

isporuka monoblok pumpi i elektrokomandnih ormara

Q = 2 - 20 l/s

H = 120 - 50 m

ZGOS - Zagreb

-

dobava i montaža četiri dubinske pumpe, fazonskih komada, ventila i ukupani cjevovod PEHD o355 (294m) i o500 (409m),

Q = 45 - 105 l/s

H = 46,5 - 19 m

SPIE BATIGNOLLES

-

dobava i montaža 4 dubinskih bunarskih pumpi sa elektrokomandnim ormarićima, šahtova i fazonskih komada

Q = 3,2 - 6,8 l/s

H = 77 - 31,5 m

HIDRING - Karlovac

-

dobava vertikalnih monoblok pumpi

Q = 12 - 30 l/s

H = 181 - 123 m

SERVIS CHRYSLER-Zagreb

-

dobava i montaža dvije dubinske bunarske pumpe, fazonskih komada i hidroforske posude 3000 litara

Q = 5 - 12,5 l/s

H = 72 - 32,5 m